Indsigelse mod by-udvidelse i Tandalen, Hammer Bakker d. 22. november 2016.


Denne indsigelse mod den planlagte by-udvidelse af Vestbjerg hvor Tandal i Hammer Bakker påtænkes bebygget med 150 villaer foreligger på vegne af bestyrelsen i Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker.

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker varetager interesserne for lodsejerne i Hammer Bakker i henhold til vores vedtægter, der findes på http://hammer-bakker.dk/. Arealmæssigt er langt størsteparten af Hammer Bakkers ejere repræsenteret i Lodsejersammenslutningen.

Hammer Bakker har ligget i al sin skønhed siden istiden. Gennem årene er der gjort mangt og meget af både myndigheder og privatpersoner for at bevare bakkerne og deres skønhed uberørt til glæde for publikum og de kommende generationer. Den navnkundige sagfører Olesen viede sit liv og sin formue for at opkøbe store dele af Hammer Bakker af bevaringshensyn. Han plantede træer så bakkerne ikke forsvandt i sandflugt. Niels Hedins bog om Hammer Bakker omtaler Tandal beliggende mellem Mølbjerg og Tornbakke og dennes skønhed flere gange og dalen er med på de helt gamle kort fra bakkerne. Daværende Nordjyllands Amt har ydet en kæmpe indsats sammen med Fredningsnævnet for at sikre Hammer Bakker mod udefrakommende ødelæggelse. Denne indsats har været en succes op til tiden, hvor Aalborg Kommune overtog ansvaret for Amtets opgaver på denne front. Erfaringen har vist Aalborg Kommune ikke har samme ønske om at bevare Hammer Bakkers naturlige skønhed uberørt for de kommende generationer. Dette er demonstreret flere gange, hvor lokalbefolkningen omkring bakkerne er blevet tromlet ned af kommunen, upåagtet en nærmest enstemmig modstand fremførtes. Dette gælder udvidelsen af institutionen i bakkerne ved at inddrage fredskov. Ligeledes rejste et massivt NEJ sig mod anvendelsen af nogle af bakkernes smukkeste bygninger til et fængsel (udslusningspension). På udemokratisk vis blev en samlet lokalbefolknings modstand fuldstændigt negligeret.

Aalborg Kommune er ikke en uvildig regional instans som Nordjyllands Amt og Fredningsnævnet, men har lokale interesser, der ofte fører til at hensynet til naturen overtrumfes. Det er præcis hvad tilfældet angår i forbindelse med den planlagte by-udvidelse i Vestbjerg, hvor kommunen allerede nu er langt i planerne med at inddrage et af Hammer Bakkers allersmukkeste naturområder til villakvarter. Borgerne i og omkring Vestbjerg er bange for at beslutningen rent formelt allerede er taget og aktiviteterne omkring borgermødet alene er proforma. Hvorfor skulle kommunen ellers udsende et skitseforslag, der helt naturligt burde være aldeles uantageligt for den myndighed, der er sat til at passe på vore fælles naturområder. Aalborg Kommune har i 2005 lavet en helhedsplan for Hammer Bakker. På side 19 i denne fremgår det entydigt at inddragelse af Hammer Bakkers arealer til by-udvidelse IKKE indgår som en del af planerne. Tværtimod fremgår det at områdets landskabelige karakter skal fastholdes med markante skovbryn udadtil. Hvis Tandalen bebygges som vist i skitseforslaget vil områdets landskabelige karakter udviskes og den smukkeste udsigt ind gennem Tandalen være ødelagt og skovbrynet dækket af beboelse. Der nævnes også tiltag som styrkelse af områdets naturindhold. Man kan spørge sig selv grundigt om 150 parcelhuse er ”naturindhold”?

Aalborg Kommune handler i modstrid med egne planer for Hammer Bakker hvis de ikke aldeles omgående tager planerne om bebyggelse i Tandalen af bordet.

Parcelhuskvarter i Tandal er nok det mest rædselsvækkende scenarium, der kan tænkes! Vores såkaldte miljøminister er i samme boldgade. Han vil have vindmøller i fredskov. De færreste naturelskere synes nok det er en god idé. Men møllerne har en holdbarhed på 15-20 år (ministeren formentlig og forhåbentlig væsentligt kortere) og kan pilles ned igen. Så er skoven uberørt igen. Bygger Kommunen sammen med private jordejere parcelhuse i Hammer Bakker er Tandal ødelagt for altid! Hvem har glæde at det på langt sigt? Det kan kun være den private jordbesidder og hans arvinger.

Der er en lang række uafklarede spørgsmål og konsekvenser, der alle taler imod planerne om ødelæggelse af Tandal:

• Skitseforslaget respekterer ikke skovbyggelinjen samt afstanden til militærets installationer, herunder § 3 arealer.
• Tandal er landzone og har vandindvindingsinteresser for området.
• Tandal er af Kommunen udlagt som område med særlige kultur- og naturinteresser.
• Flere private grundejere på Søhusevej har fået afslag på bebyggelse med den begrundelse, at Vestbjerg IKKE skal udvides mod øst ind i Hammer Bakker. Det gælder åbenbart ikke når det er kommunens egne planer.
• Samtlige ejendomsmæglerannoncer for salg af ejendomme i Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Grindsted og Uggerhalne samt oplandsområderne nævner Hammer Bakker. Hammer Bakker er i sin nuværende skønhed reelt penge værd for alle boligejere i området. Hvis Hammer Bakker ødelægges vil det utvivlsomt gå ud over ejendomsværdien for de eksisterende ejere, specielt for dem, der er bosiddende op ad og tæt på Tandal. Den værdiforringelse ender i lommen på den private ejer, der vil udstykke Tandal.
• Beboelsen i lokalsamfundene omkring bakkerne er præget af harmoni og et kæmpestort sammenhold, hvor Hammer Bakker er omdrejningspunktet. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at de nytilkomne (hvis Tandal bebygges) ikke vil være velkomne – det vil jo indirekte være dem, der har medvirket til at ødelægge udsigt og natur for alle os, der er her i forvejen. Det vil destabilisere og ødelægge sammenholdet i lokalsamfundet.
• Borgerne i Vestbjerg får alle længere til skoven.
• Det er grundlæggende en foruroligende udvikling, at den instans (kommunen), der er sat til at tage vare på og beskytte vore naturområder, herunder Hammer Bakker, anvender salamimetoden ved, bid-for-bid, at udslette naturområder i bakkerne. Vestbjerg er ikke det eneste sted kommunen er i gang, der er lignende planer for Vodskov og Grindsted.
• Der er rigeligt med muligheder for by-udvidelse i og omkring Vestbjerg uden at inddrage Tandal. • Sagen er lagt til behandling hos Dansk Naturfredningsforening, der er dybt bekymrede.

Nu skal det hele ikke være negativt. Aalborg Kommune har også gjort en del værdifulde tiltag for Hammer Bakker, specielt med plejning af de nu nyåbnede, lysåbne arealer omkring Tvillinghøjene med naturpleje af kvæg fremfor monokultur i form af nåleskov. Lodsejersammenslutningen mener at Aalborg Kommune nu må være sit ansvar som beskytter af naturperler som Hammer Bakker voksent og tage de samme slags briller på igen, der fokuserer på naturbeskyttelse fremfor privat rovdrift på uvurderlig natur. På den måde bevarer vi Hammer Bakker til glæde for de kommende generationer.

Hvis Aalborg Kommune virkelig vil gøre noget godt for Hammer Bakker i nærværende sag vil vi foreslå, at kommunen køber arealet af den private jordbesidder, får det fredet så fremtidige ikke kan forsøge drive rovdrift på det for egen vindings skyld og laver en fremadrettet naturpleje af hele arealet, hvor naturen og Tandal virkelig kommer til sin ret. Dette vil være til glæde for alle nuværende og kommende beboere i Vestbjerg samt vores børn og give en enorm styrkelse af fællesskabsfølelsen omkring Hammer Bakker.

Vi vil opfordre alle, der deler vores alvorlige bekymringer og som er modstandere af planerne om by-udvidelse i Tandal om, at hjælpe os og de mange Vestbjerg borgere, der er imod planerne, ved at indgive personlige og velbegrundede indsigelser mod planerne direkte til Aalborg Kommune på mailadressen plan.udvikling@aalborg.dk

Bestyrelsen for Lodsejersammenslutning Hammer Bakker

Claus Leth Bak

Formand