Vedtægt for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Kan også hentes som pdf


§ 1 Navn

 

Sammenslutningens navn er  LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER.

 

§ 2 Hjemsted

 

Lodsejersammenslutningens hjemsted er Aalborg Kommune. Sammenslutningens postadresse er efter formandens bestemmelse formandens bopæl eller forretningsadresse. Sammenslutningens e-mailadresse er formandens e-mailadresse. Sammenslutningen opretter og opretholder en hjemmeside. Formandens e-mailadresse og postadresse skal fremgå tydeligt af hjemmesiden.


§ 3 Formål

 

Stk. 1. Sammenslutningens formål er:


a. at beskytte Hammer Bakkers natur og miljø
b. at varetage medlemmernes fælles interesser som lodsejere i Hammer Bakker
c. at holde medlemmerne underrettet om beslutninger af betydning for Hammer Bakker, være sig beslutninger truffet af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger eller private, være sig trufne, planlagte, skitserede eller på anden måde drøftede beslutninger, herunder efter nærmere beslutning herom i bestyrelsen eller på en generalforsamling at reagere på sådanne planer eller beslutninger
d. at underrette medlemmerne om ny viden om eller forandringer i historiske, botaniske, zoologiske, geologiske, kulturelle, driftsmæssige og miljømæssige forhold eller forandringer af betydning for Hammer Bakker
e. at tage skridt til eller skaffe mulighed for at sammenslutningens medlemmer kan drøfte beslutninger, forhold eller oplysninger om Hammer Bakker, herunder nedsætte arbejdsgrupper, forhandlingsudvalg m.v.
f. at formidle faglig bistand i forbindelse med opfyldelse af de under litra a-e nævnte formål,

g. at oplyse om, eller formidle meddelelser om, forhold i Hammer Bakker overfor omverdenen, herunder myndigheder, organisationer og publikum
h. at medvirke til kendskab og samvær sammenslutningens medlemmer imellem.

 

Stk. 2. Hammer Bakker betyder overalt i denne vedtægt det i § 5, stk. 1 beskrevne område.


§ 4 Beslutninger

 

Beslutninger og vedtagelser truffet af generalforsamlingen eller bestyrelsen indføres i sammenslutningens protokol.

 

§ 5 Sammenslutningens medlemmer

 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer eller juridiske enheder der har tinglyst adkomst på en fast ejendom, der ikke ligger i byzone, og som helt eller væsentligst ligger indenfor et område afgrænset mod vest på strækningen Vestbjerg – Hostrup af Sulsted Landevej, mod nord af Sulsted Kirkevej mellem Sulsted Landevej og krydset Sulsted Kirkevej/Hammerhusvej/Staprisvej, mod vest af Staprisvej mellem krydset Sulsted Kirkevej/Hammerhusvej/Staprisvej og Hammervej, mod nord på strækningen mellem krydset Hammervej/Staprisvej og Grindsted af Hammervej, mod nordøst på strækningen Grindsted - Uggerhalne af Uggerhalnevej/ Grindstedvej, mod sydøst på strækningen Uggerhalne - Vodskov af Sæbyvej/ Vodskovvej og mod syd på strækningen Vodskov - Vestbjerg af Tingvej. Ansøgning om medlemskab rettes til formanden. Bestyrelsen tager stilling til ansøgningen og meddeler ansøgeren resultatet. Afslag kan indbringes for næste ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at godkende indmeldelse i sammenslutningen, selvom den pågældende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, 1. pkt., hvis den pågældende enten ejer en del af fast ejendom der ikke ligger i byzone, eller byzonejord indenfor det i stk.1 beskrevne område eller jord som støder op til de veje der afgrænser området. Det er en forudsætning at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde skønner at den pågældende har en interesse i medlemskab som svarer til interessen hos dem der er omfattet af stk. 1. Ansøgning om medlemskab rettes til formanden. Bestyrelsens afgørelse er endelig, og den kan ikke indbringes for en generalforsamling. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at godkende indmeldelse i sammenslutningen, selv om den pågældende ikke er omfattet af stk. 1 eller stk. 2. Et sådant medlem har ikke stemmeret. Ansøgning om medlemskab rettes til formanden. Bestyrelsens afgørelse er endelig, og den kan ikke indbringes for en generalforsamling.

 

Stk. 4. Bestyrelsen opretter og ajourfører en medlemsfortegnelse, der så vidt muligt skal indeholde medlemmets navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysning om hvilken ejendom medlemmet ejer i Hammer Bakker, samt om medlemmet har stemmeret eller ej. Bestyrelsen må ikke uden et medlems godkendelse give andre end medlemmet selv eller bestyrelsesmedlemmer oplysninger om medlemmet eller om medlemmets forhold.


§ 6 Bestyrelsen. Tegningsret.

 

Stk. 1. Sammenslutningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der skal være 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges én suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er enhver myndig person der er medlem af sammenslutningen med stemmeret, eller som repræsenterer en juridisk enhed der er medlem med stemmeret, eller som ægtefælle eller samboende repræsenterer et medlem med stemmeret.

 

Stk. 3. Bestyrelsen forestår sammenslutningens daglige ledelse og udfører de vedtagelser der er truffet af generalforsamlingen, samt de opgaver der er tillagt bestyrelsen i denne vedtægt.

 

Stk. 4. Formanden og kassereren i forening eller den samlede bestyrelse tegner sammenslutningen. I øvrigt repræsenteres sammenslutningen udadtil af det bestyrelsesmedlem der i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen er udpeget hertil.

 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når den er indkaldt efter reglerne i en af bestyrelsen fastsat forretningsorden, eller i mangel af en sådan med 3 dages skriftligt varsel til afholdelse af et møde i Aalborg Kommune, og hvis mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.


§ 7 Generalforsamling

 

Stk. 1. Sammenslutningens øverste myndighed er generalforsamlingen, jf. dog § 5, stk. 2 og 3. Generalforsamlinger holdes i Aalborg Kommune nord for Limfjorden. Indkaldelse til generalforsamlinger sker via digital post. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme varsel, medmindre øjemedet gør det nødvendigt at anvende et kortere varsel, som dog aldrig kan være under en uge. Medlemmer der ikke har oplyst en emailadresse, vil få indkaldelse med almindeligt brev, sendt eller bragt. Med breve afsendt med almindelig post senest samtidig med udsendelse af en rettidig elektronisk indkaldelse overholdes indkaldelsesfristen over for medlemmer uden oplyst emailadresse, uanset hvornår brevene kommer frem. Med indkaldelsen følger dagsordenen og indkomne forslag med eventuelle bilag og begrundelse. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling følger det reviderede regnskab og oplysning om bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.

 

Stk. 2. Hvert år holdes ordinær generalforsamling i marts eller april.

 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor formanden forlanger det. Forlangendet skal være ledsaget af en angivelse af det eller de forslag der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal efter at have modtaget et sådant forlangende lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 2 måneder efter modtagelsen.

 

Stk. 4. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

 

  1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning om sammenslutningens virksomhed det forløbne år. 3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab. 4.  Indkomne forslag. 

 

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 6. Valg af en revisor. 7.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 8.  Eventuelt.

 

Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange et forslag behandlet på en ordinær generalforsamling, hvis medlemmet indleverer angivelse af dagsordenpunkt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen sender forslaget ud til sammenslutningens medlemmer snarest muligt efter fristens udløb.

 

Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 12, stk. 2.


§ 8 Stemmeret

 

Stk. 1. Hvert medlem der har betalt sit årskontingent, jf. dog § 5, stk. 3, 2. pkt., har én stemme på generalforsamlingen uanset størrelsen eller antallet af ejendomme ejet af medlemmet. Ejes en ejendom af flere ejere, har disse tilsammen kun én stemme.

 

Stk. 2. Der kan stemmes ved fuldmagt, der kun kan gives for en generalforsamling ad gangen. Fuldmagtserklæringen afleveres til ordstyreren.

 

Stk. 3. Alle valg sker ved skriftlig afstemning hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Opstilles der kun det antal kandidater der skal vælges, anses de eller den opstillede for valgt. Opstilles der til bestyrelsesvalget flere kandidater end der skal vælges, anses de kandidater der har fået flest stemmer, for valgt, mens den kandidat der derefter har fået flest stemmer, er valgt som suppleant. Opstilles der kun det antal kandidater til bestyrelsesvalget der skal vælges, vælges suppleanten ved et særskilt efterfølgende valg. Ved ethvert valg kan hvert stemmeberettiget medlem stemme på ligeså mange kandidater som det antal kandidater der skal vælges. Andre afstemninger end valg foregår ved håndsoprækning, med mindre ordstyreren bestemmer at afstemningen skal være skriftlig. 


§ 9 Regnskaber, revision og kontingent

 

Stk. 1. Sammenslutningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder årsregnskabet. Regnskabet skal revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

 

Stk. 2. Årskontingentet betales senest den 20. februar på det af bestyrelsen angivne sted og på den af bestyrelsen angivne måde. En generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - kan forhøje eller nedsætte kontingentet for det år, hvori generalforsamlingen holdes. 

 

Stk. 3. Sammenslutningens revisorer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 1 revisor.


§ 10 Hæftelse

 

Sammenslutningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Sammenslutningens medlemmer hæfter ikke for sammenslutningens forpligtelser.


§ 11 Medlemskabs ophør

 

Stk. 1. Et medlem kan melde sig ud af sammenslutningen med 14 dages varsel ved meddelelse til formanden. Udmeldelse medfører ikke ret til at få nogen del af betalt kontingent tilbage eller fritagelse for pligt til at betale kontingent for det år hvor udmeldelsen sker. Sker udmeldelsen senest 1 måned efter afholdelsen af den i § 9, stk. 2, nævnte generalforsamling hvori forhøjelse af kontingentet er besluttet, har medlemmet dog kun pligt til at betale det ikke forhøjede kontingent.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan slette et medlem som ved årets udgang endnu ikke har betalt sit skyldige kontingent. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at udelukke – ekskludere - et medlem af sammenslutningen, enten for et bestemt tidsrum eller indtil videre. Bortset fra kontingentrestance kan udelukkelse kun ske hvis det pågældende medlem i væsentlig grad skader eller modarbejder sammenslutningen eller dens formål eller væsentlige beslutninger truffet af sammenslutningen. Det udelukkede medlem har ret til at indbringe udelukkelsen for førstkommende ordinære generalforsamling. Behandlingen af udelukkelsen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. Bestyrelsens begrundede beslutning og det 

udelukkede medlems eventuelle skriftlige indlæg udsendes til medlemmerne efter samme regler som andre forslag, jf. § 5, stk. 1. Det udelukkede medlem har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af udelukkelsen med taleret, men uden stemmeret. Stadfæster generalforsamlingen udelukkelsen, forlader den udelukkede straks generalforsamlingen. Omgør generalforsamlingen udelukkelsen, indtræder medlemmet straks i sammenslutningen igen.


§ 12 Vedtægtsændringer og opløsning

 

Stk. 1. Ændringer i sammenslutningens vedtægt eller sammenslutningens opløsning kan besluttes på en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. 

 

Stk. 2. Hvis generalforsamlingen beslutter at ændre vedtægten eller at opløse sammenslutningen, kan et antal stemmeberettigede medlemmer som svarer til mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer der var til stede eller gennem fuldmagt repræsenteret på generalforsamlingen da der blev stemt om forslaget om at ændre vedtægten eller at opløse sammenslutningen, dog forlange spørgsmålet om vedtægtsændring eller opløsning behandlet på en ny generalforsamling, der i så fald skal indkaldes på den i § 7 nævnte måde og med mindst 4 og højst 8 ugers varsel. Forlangendet skal fremsættes på den generalforsamling der beslutter vedtægtsændringen eller opløsningen. Forlangendet kan fremsættes selv om dagsordenspunktet om vedtægtsændring eller opløsning er færdigbehandlet, blot generalforsamlingen ikke er afsluttet. Forlangendet skal efter ordstyrerens afgørelse enten fremsættes skriftligt med angivelse af navnene på de medlemmer der forlanger ny generalforsamlingsbehandling, eller ved håndsoprækning. Ordstyreren kan ikke erklære generalforsamlingen for afsluttet, men nok suspendere generalforsamlingen, så længe det drøftes at fremkomme med forlangendet. Ordstyreren skal give en rimelig frist til disse drøftelser. Efter fristens udløb skal en repræsentant for dem der har drøftet at forlange vedtægtsændringen eller opløsningen behandlet på en ny generalforsamling, have lejlighed til at udtale sig, men der kan ikke foregå yderligere debat. Den pågældende repræsentant kan forlange at generalforsamlingens deltagere opfordres til straks, og uden yderligere suspendering af generalforsamlingen, at tilkendegive hvis de ønsker ny generalforsamlingsbehandling. Når ordstyreren har konstateret om der skal foretages ny generalforsamlingsbehandling, kan han afslutte generalforsamlingen. 

 

Stk. 3. I forbindelse med beslutning om opløsning af sammenslutningen vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg der i enhver henseende træder i bestyrelsens sted, og hvis opgave det er at betale sammenslutningens gæld og afvikle sammenslutningens aktiver. Likvidationsudvalget kan antage advokatbistand.

 

Stk. 4. I tilfælde af sammenslutningens opløsning anvendes likvidationsprovenuet til bevarelse af Hammer Bakkers natur efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse eller, hvis sådan bestemmelse ikke træffes, efter likvidationsudvalgets nærmere bestemmelse.

 

Denne vedtægt træder i stedet for de vedtægter der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vodskov den 28. marts 1990.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Tylstrup den 31. marts 2000.

 

Ændret på den ordinære generalforsamling i Tylstrup den 28. marts 2015.

 

Ændret på den ordinære generalforsamling i Vodskov den 20. marts 2018.

Hammer-bakker.dk © 2022 •  Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker