Ordinær generalforsamling tirsdag den 29/3 2016


Vodskov, d. 15. februar 2016.


Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 29/3 – 2016 kl. 19:00 på Brødlandshus, Søhusevej 85


Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning om sammenslutningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

4. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Claus Leth Bak, Finn Nielsen som modtager genvalg og Niels Chr. Nielsen som ikke ønsker genvalg.

På valg som suppleant er Martin Søndergård.

6. Valg af revisor. På valg er Niels Andreasen

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8. Eventuelt


Efter afslutning af generalforsamlingens handlinger, vil Leder af museet i Hammer Bakker Vagn Laustsen fortælle om institutionen gennem 100 år.


Venlig hilsen

Claus Leth Bak

Formand