Formandens beretning på den ordinære generalforsamling, Tylstrup Kro den 28. marts 2015


Jeg vil gerne byde velkommen til den årlige ordinære generalforsamling i Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker.

Vi har i det forgangne år afholdt 3 bestyrelsesmøder og et ekstraordinært bestyrelsesmøde hos hinanden, hvor de gennemgående emner har været:

• Planlægning af 25 års jubilæum

• Løse hunde i bakkerne

• Fængslet på Pitsvej (mindre end tidligere)

• Samrådenes omkring bakkernes ønske om øgede aktiviteter i Hammer Bakker

• Deltagelse i arbejdsgruppe i skovforeningen vedr. bynære skove

• Mobil- og bredbåndsdækning i Bakkerne

• Klager over vejene i Bakkerne

• Hestevognsturen

• Årsskrift

• Jagtmøder (bukketræf og jagtmøde)

• Hvervning af nye medlemmer

• Statistiklister

• Bestyrelsesmedlem Jens Østergaards død


Planlægning af 25 års jubilæum

Bestyrelsen har brugt en del tid på at diskutere og planere jubilæumsfesten. Rigtig mange varianter af arrangementstyper og tidspunkter har været overvejet. Vi overvejede sammen med Jens Østergaard, at afholde Jubilæet på Østerbæk, det var faktisk planlagt. Efter Jens’ ulykkelige død måtte vi finde på andre planer. Efter nogen tid besluttede vi os for, at afholde et arrangement i samme form og på samme sted som det meget velbesøgte 10 års jubilæum. Derfor er vi her i dag. Da Jens ikke kan være med os i dag har bestyrelsen valgt at få sendt en buket til Jens’ gravsted så han alligevel lidt på en måde vil være med. I alt fald er Jens i vore tanker i dag og her på jubilæet vil jeg gerne minde om, hvor stor en indsats Jens gjorde for lodsejerne og hvorfor vi skylder ham stor respekt og tak.


Løse hunde i Hammer Bakker

Bestyrelsen har i flere år iagttaget at flere og flere løse hunde findes i Hammer Bakker. Vi anslår at 50 % af hundelufterne ikke bruger bånd på deres hunde selv om det er påbudt. Når vi møder dem påtaler vi venligt sagen og de fleste virker forstående, men vi møder dog også en del, der siger ”NEJ – lille Fido gør ikke fortræd og er SÅ lydig”, selvom Fido måske er en rottweiler med død i blikket og savl om snuden. Lodsejersammenslutningen har haft en artikel i Vodskov avis om sagen.


Fængslet på Pitsvej

Bestyrelsen har arbejdet videre med sagen om fængslet i Hammer Bakker på trods af at vi godt ved at demokratiet er sat ud af spil af Aalborg Kommune i og med de gennemtrumfer en i lokalområdet ekstremt upopulær beslutning. Bestyrelsen har holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde angående klage over lokalplan og fredning. Vi anser sagen som tabt, men vil dog følge med, hvis nye ting skulle ske.


Samrådenes omkring bakkernes ønske om øgede aktiviteter i Hammer Bakker

Bestyrelsen har deltaget i et antal møder i aktivitetshuset i Vodskov angående samrådenes planer for øgede aktiviteter i Hammer Bakker.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at projekt Hammer Bakker nu har nået et mere realistisk (og lovligt) niveau, der kan være i overensstemmelse med lodsejernes interesser. Det virker som om at der er kommet en vis ro på projekt Hammer Bakkers oprindeligt mere omfattende planer for offentlighedens udfoldelser i Hammer Bakker. Bestyrelsen opfordrer den fremtidige bestyrelse til at følge sagen løbende. Dette er de ord vi skrev i sidste års beretning og indeværende bestyrelses år har ikke givet anledning til ændringer i den opfattelse.


Arbejdsgruppe i Skovforeningen omkring bynære skove

Bestyrelsen har meldt sig til og deltaget i første møde i en arbejdsgruppe i Skovforeningen, hvor repræsentanter for skovejere fra hele landet deltog. Holdningerne var gennemgående, at der er øget pres på naturen, specielt fra mountainbikere. Dette søges tacklet på flere måder. Større skovejere ønsker i et vist omfang, at indrette skoven og tilbyde ”ydelser” mod betaling til publikum – nu de alligevel ikke kan slippe for dem, skal der vristes penge ud af dem. Mange andre mindre skovejere ønsker der øges fokus på håndhævelse af ejendomsretten og at der indføres øget overvågning og politiindsats. Bestyrelsen repræsenterer mange mindre lodsejere og vores input var at vi i allerhøjeste grad anerkender problemerne, specielt med mountainbikere og at vi ønsker fokus mod en lovlig opførsel af benyttere af naturen.


Mobil- og bredbåndsdækning i Bakkerne

Bestyrelsen har deltaget i spørgeskemaundersøgelse og indberetning af den generelt dårlige mobil- og internetdækning, der er i Bakkerne.


Klager over vejene i Bakkerne

Bestyrelsen er opmærksom på, at grusvejene i Bakkerne år efter år bliver i ringere og ringere stand. Kommunen vedligeholder kun ganske sparsomt og ofte på en ikke hensigtsmæssig måde. Vejprofilen afrettes ikke så vand kan løbe af, men så det samler sig i vandpytter. Der er klaget skriftligt til kommunen. Gennem Bakkerne er nu repareret, ikke helt godt, men dog bedre end den plejer.


Hestevognsturen

Hestevognsturen er et af lodsejersammenslutningens faste arrangementer, som afholdes hvert andet år, hvor vi i samarbejde med Vendsyssel Køreforening tager en tur ad forskellige ruter.

Arrangementet fandt sted 28-8-14. Også denne gang havde Poul Erik Pedersen, Lille Torndal lagt en fin rute, der begyndte ved den smukke Skovgården i Vodskov. Her mødtes vi med Køreforeningen, som stillede med 8 hestekøretøjer. Vi drog ad Tingvej til Vesterbæk, herfra gennem Paradisdalen, forbi kunstneren Sheena Villadsens hus og til Ideon Café, hvor vi havde det første hvil. Her fik vi kaffe og boller, mens spillemanden, Per Thomasen underholdt med lystige viser.

Derefter gik turen ud i den smukke natur med de mangfoldige sensommerfarver. Med på ruten var cand. scient., Jens Jacob Helms, som fortalte om landskabet ud fra sin store viden om geografien og naturen i Hammer Bakker. Vi sluttede atter på Skovgården, hvor der var mulighed for at spise den medbragte frokost.

Fra Bestyrelsen skal lyde en tak til alle for endnu en god oplevelse.


Årsskrift

Der er udsendt årsskrift for 2013 i indeværende bestyrelses år. Hovedforfattere har været Finn og Katrine Nielsen. Bestyrelsen takker for det store arbejde med årsskriftet. Årsskriftet for 2014 er tæt på færdiggørelse og bliver udsendt her i foråret.

Bestyrelsen ser som vanligt udfærdigelse og udsending af årsskrift for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker som en af vore vigtigste, løbende opgaver.


Jagtmøder (bukketræf og jagtmøde)


Bukketræf 2014

Lodsjersammenslutningen for Hammer Bakker ved Jagtudvalget holdt traditionen tro bukketræf den 16. maj kl. 9.00. Som tidligere år holdtes bukketræffet hos Hanne og Werner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov.

Der var mødt 30 morgenfriske jægere. Årets udbytte var en råbuk skudt på Østerbæk.

Bukketræffet startede med, at formanden for jagtudvalget Jens Østergård Jensen bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. Nielsen blæste herefter et par stykker på jagthorn.

Morten Rex Frederiksen fra Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 i Aalborg havde igen i år sponsoreret præmie for den flotteste buk. Valget var nemt, da der jo kun var skudt en enkelt råbuk.

Jagtudvalget er meget taknemmelige for Mortens præmier ved vores arrangementer.

Bukketræffet fortsatte med kaffe, rundstykker og enkelt til at skylle halsen med.

Under kaffen fortalte den heldige skytte om morgenens oplevelse i forbindelse med afskydningen af bukken og der udspandt sig en livlig udveksling af oplevelser fra denne morgen.

Efter et par timers hyggeligt og afslappet samvær – det var så heldigt at dagen i år faldt på en helligdag, så ingen havde travlt med at skulle videre på arbejde – takkede formanden de fremmødte for hyggeligt samvær. Niels Chr. Nielsen fik en tak for det musikalske indslag og Hanne og Werner for værtsskabet.


Jagtmøde 2014

Michael Bundgaard fra Klitgaard Agro holdt et spændende foredrag om hvordan man på Klitgård laver vildtagre og opdrætter fasaner til jagt. Der var cirka 30 deltagere til mødet, der igen blev holdt på Brødlandshus.


Hvervning af nye medlemmer

Bestyrelsen har udarbejdet et elektronisk medlemskartotek og sendt materiale ud til mulige nye medlemmer. Bestyrelsen har hos Aalborg Kommune fået adgang til et elektronisk datagrundlag over alle lodsejere i Hammer Bakker. Vi fortsætter med at bruge dette værktøj til, at invitere potentielle lodsejere til at blive medlem af Lodsejersammenslutningen. Alle lodsejere i Hammer Bakker, der, i henhold til vedtægternes geografiske afgrænsning, kan optages i Lodsejersammenslutningen, har fået tilsendt materiale om Lodsejersammenslutningen (velkomstpakke). Dette har resulteret i der er kommet 5 nye medlemmer til. Desto flere lodsejersammenslutningen repræsenterer, desto stærkere står vi. Lodsejersammenslutningen har pt. 84 medlemmer.


Statistiklister

Bestyrelsen har kun modtaget 18 stk. statistiklister. Statistiklisterne er et vigtigt værktøj til at vurdere på vildtbestanden i Bakkernes udvikling og tilstand. Med et så lavt antal indberetninger bliver statistiklisternes repræsentation så ufuldkommen, at resultaterne derfra ikke er synderligt anvendelige. Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre alle til at sende ind næste år.


Bestyrelsesmedlem Jens Østergaard Jensens død

Det kom som et chok for bestyrelsen da vi i starten af juni 2014 erfarede at Jens Østergaard var gået bort i sit hjem på Østerbæk.

Jens havde været i gang med den daglige dont, flittig som altid, var han ved at lægge sidste hånd på værket med hensyn til færdiggørelse af en terrasse ved kanten af søen på Østerbæk. Ved middagstid var han gået op i huset for at slappe lidt af. Det næste som sker, er at Jens’ kone Inger finder ham faldet om. På trods af hurtig hjælp stod hans liv ikke til at redde. Jens døde som han har levet, midt i opgaver altid og altid i gang med nye ting. Jens var et uhyre klogt og indsigtsfuldt menneske, både på de ting han beskæftigede sig med fagligt, men på det menneskelige plan var Jens noget ganske særligt. Altid venlig og imødekommende, altid hjælpsom og lydhør. Jeg husker en historie Tine (min forlovede) fortalte: Hun mødte Jens inden han kom i bestyrelsen til et møde på Aalborg Universitet. Mødelederen var syg og alle bestilte ikke andet end at brokke sig over dit og dat og rakke ned på den stakkels mødeleder, der ikke var til stede, det er altid nemmest. Som den eneste stod Jens frem og forsvarede ham og erklærede, at nu mente han nok folk skulle se at falde lidt ned på jorden. Se det er Jens som vi husker ham – et overordentligt godt og anstændigt menneske.

Jeg selv husker min sidste snak med Jens i forbindelse med et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19/5, hvor vi efter mødet bagefter gik ud i det gode vejr. Jens kom som altid og skulle diskutere ting, der interesserede ham (og det skal jeg hilse og sige ikke er så lidt!), den her gang skulle vi snakke om el-net og tilslutning af store havvindmølleparker og deres indflydelse på fremtidens energiforsyning. Vi snakkede og snakkede og til sidst måtte jeg afbryde da jeg skulle videre i dagens program. Det var den sidste gang jeg talte med Jens og i dagene efter hans død ærgrede jeg mig over jeg ikke fik lejlighed til flere timer sammen med Jens.

For bestyrelsen har Jens været en altid aktiv og arbejdsom deltager med en kæmpestor viden om skovdrift og politik og samfundsrelaterede emner. Var der noget vi var i tvivl om, kom vi altid videre når vi havde snakket med Jens. Han er dybt savnet i bestyrelsen og i vores bestyrelsesmøder kan man mærke ånden af ham stadig. Han vil blive husket og æret. I dag har bestyrelsen bragt en buket til hans gravsted for på den måde at mindes ham under jubilæet og ære ham.


Afslutning

Den nuværende bestyrelse arbejder for en bevarelse af de mangeårigt bestående værdier alle vi, der elsker Hammer Bakker kender så godt. Vi arbejder for fred og ro og at for at Bakkerne kan forblive uforstyrrede af det omgivende samfund i så høj en grad som overhovedet muligt. Sådan udtalte bestyrelsen ved sidste generalforsamling og dette har gjort sig gældende ligeledes for det nyligt forgangne bestyrelsesår. Vi ser Hammer Bakker som en helt unik naturperle, der skal søges beskyttet og bevaret så bakkerne kan gå uspolerede videre til næste generation. Vi er faktisk af den opfattelse at det lange, seje træk gør, at vi begynder at spore en vis, spirende ”fredsommelighed” som et gennemgående træk i forhold til vores anstrengelser for, at bevare Hammer Bakker. Det ser vi positivt på, dog uden at det fører til vi mister fokus og begynder at ligge på den lade side!

Bestyrelsen har haft et meget fint og hyggeligt samarbejde i de fire år jeg har været formand. For dette vil jeg som formand takke alle bestyrelsesmedlemmer.

På Lodsejersammenslutningen Hammer Bakkers vegne

Claus Leth Bak

Formand