Formandens beretning til generalforsamlingen 5. april 2014


Jeg vil gerne byde velkommen til den årlige ordinære generalforsamling i Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker.

Vi har i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder og 3 ekstraordinære bestyrelsesmøder hos hinanden, hvor de gennemgående emner har været:

• Fængslet på Pitsvej

• Samrådenes omkring bakkernes ønske om øgede aktiviteter i Hammer Bakker

• Publikums aktiviteter

• Andre opgaver

• årsskrift

• Jagtmøder

• Arrangementer (afholdte og planlægning af nye)

• Hvervning af nye medlemmer


Fængslet på Pitsvej

Bestyrelsens altdominerende arbejdsområde i det forgangne år har været sagen om Aalborg Kommunes salg af bygningerne på Pitsvej til kriminalforsorgen med henblik på oprettelse af en såkaldt udslusningspension.

Sagen kom bestyrelsen for ørerne ad omveje, idet det tydeligvis var en sag byrådet med daværende borgmester Henning G. Jensen i spidsen, ønskede lusket igennem uden offentlighedens bevågenhed. Meningen var og er, at der skal oprettes et decideret fængsel, hvorfra der årligt skal lukkes 128 kriminelle ud i lokalmiljøet omkring Institutionen for Autisme og Vodskov by. Gennemgår man kriminalforsorgens egne materialer, der er tilgængelige på kriminalforsorgens hjemmeside vil man se, at det kan dreje sig om alle slags kriminelle og ikke kun såkaldt ”bløde” kriminelle, som det ellers blev fremført. Rockere, narkosælgere, voldsmænd og pædofile lukket ud under 50 meter fra de tillidsfulde og svage borgere på resten af Institutionen. Kriminalforsorgens såkaldte residualstatistik viser at en god del af disse vender hurtigt tilbage til kriminalitet. Det er så disse banditter Henning G. vil berige vores smukke lokalområde med. Som en lokalpolitiker, der nu er valgt til Aalborg Byråd udtrykte det; det her er ”verdens dårligste idé”, og deri er bestyrelsen enig! Vi kunne tale om denne ulykkelige sag i timevis, men hovedpunkterne er:

- Sagen kommer bestyrelsen for øre ad omveje. Det er tydeligt offentligheden ikke skulle høres.

- Formanden for Lodsejersammenslutningen interviewes af TVNord til nyhederne

- Borgmesteren bringer sagen op på magistratsrådsmøde, hvor den nedstemmes.

- Der arrangeres, i samarbejde med lokalpolitikere, et borgermøde i Vodskov skoles Aula, hvor mere end 200 lokale borgere udtrykker deres utryghed og modstand mod fængslet. Panelet består af Tina French, Thomas Kastrup Larsen, en repræsentant for kriminalforsorgen, formanden for Vodskov samråd samt Lodsejersammenslutningens formand. Dele af mødet TV transmitteres. Der er ingen som helst tvivl om at det altovervejende flertal på mødet er meget betænkelige ved at få et fængsel i Hammer Bakker og ønsker Aalborg Kommune undersøger om der skulle være lokaliteter andre steder i Kommunen, der vil være mere velegnede til et fængsel end Pitsvej. Thomas Kastrup har tydeligvis berøringsangst nu lige inden byrådsvalget og benytter samme fremgangsmåde som andre socialdemokrater tidligere har brugt, uld i mund.

- Lodsejersammenslutningen bestiller en advokat til at undersøge sagens lovlighed i henhold til forslag til lokalplan samt gældende fredninger. Konklusionen er, at anvendelse af bygningerne på Pitsvej til fængsel er i modstrid med gældende forslag til ny lokalplan.

- Lodsejersammenslutningen påklager, via vor advokat, sagen overfor Aalborg Kommune.

- Aalborg Kommunes byråd vedtager salget til kriminalforsorgen med det snævrest mulige flertal og efter et højdramatisk byrådsmøde, hvor der blev brugt metoder og ordvalg fra en sjældent anvendt kategori. Specielt skal man hæfte sig ved visse politiske partiers vægelsind og berøringsangst overfor sagen. Tydeligvis blev SF ”banket” på plads af Henning G.

- Sagen påklages overfor fredningsnævnet, idet den oprindelige fredning stadig er gældende. Forslaget til lokalplan hænger sammen med en ny fredning (der netop er vedtaget). Fredningsnævnet anfører at de ikke vil se på sagen da der verserer sagen om den nye fredning.

- Sagen om fængslet har været i både TV og aviser flere gange uden det har rokket ved byrådsflertallet – så meget for lokaldemokrati!

- Der er oprettet en Facebook side ”Nej til Kriminelle i Hammer Bakker”, der pt. har 1415 ”likes”, hvilket er en ganske overvældende opbakning!

- Sagen har været påklaget folketingets ombudsmand af flere omgange. Han afviser at gøre noget ved sagen.

- Flere personer har været Lodsejersammenslutningens allierede i sagen. Ingen nævnt, ingen glemt, dog skal vi nævne, at Hans Jørgen Dalum og H.P. Beck begge har været stærke og loyale støtter i sagen.

Som sagen står nu er det uafklaret, hvad der kommer til at ske. Lodsejersammenslutningens bestyrelse har en strategi i støbeskeen og vi agter ikke at lade Aalborg kommune slippe afsted med at bygge fængsel i nogle af Hammer Bakkers smukkeste bygninger tæt beliggende op ad Institutionen og Vodskov by, hvis vi kan gøre noget for at forhindre det.


Samrådenes omkring bakkernes ønske om øgede aktiviteter i Hammer Bakker

Bestyrelsen har deltaget i et antal møder i aktivitetshuset i Vodskov angående samrådenes planer for øgede aktiviteter i Hammer Bakker.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at projekt Hammer Bakker nu har nået et mere realistisk (og lovligt) niveau, der kan være i overensstemmelse med lodsejernes interesser. Det virker som om at der er kommet en vis ro på projekt Hammer Bakkers oprindeligt mere omfattende planer for offentlighedens udfoldelser i Hammer Bakker. Bestyrelsen opfordrer den fremtidige bestyrelse til at følge sagen løbende.


Publikums aktiviteter

Bestyrelsen har arbejdet med publikum i Hammer Bakkers ulovlige aktiviteter på fire hovedområder:

- MTB cyklisters adfærd og valg af cykelruter. Der hersker helt klare regler for MTB kørsel i privat skov, både hvad angår enkeltindivider og større hold. Disse regler har vi gang på gang forholdt medier og interesseorganisationer og anført at eneste område med en decideret offroad bane for MTB er Aalborg Kommunes officielle MTB bane. Der er stadig mange og store problemer med ulovlig MTB kørsel i Hammer Bakker, men det er bestyrelsens opfattelse, at MTB interesseorganisationerne har forstået budskab og lov for MTB kørsel i privat skov og at de handler i overensstemmelse dermed. Så mangler vi bare at få opdraget de enkeltindivider, der tror at Hammer Bakker lovløst område, hvor man kan køre og opføre sig som det passer én. Bestyrelsen opfordrer lodsejerne til at hjælpe med at holde justits og påtale ulovlig adfærd overfor MTB cyklister. Reglerne kan rekvireres hos bestyrelsen.

- Løse hunde i Hammer Bakker. Uvidenskabelig optælling under gåtur i Hammer Bakker dokumenterer, at op imod halvdelen af hunde, der er med publikum i Bakkerne, går uden snor, hvilket er forbudt og til fare for vildt og andre skovgæster. Lodsejersammenslutningens bestyrelse er undervejs med kontakter til medier og opfordrer lodsejerne til at påtale sagen, hvis de møder en skovgæst med en løs hund. Vi har haft kontakt med Danmarks Jægerforbund og fået tilladelse til at anvende artikelmateriale fra bladet ”Jæger”.

- Lodsejersammenslutningens bestyrelse har meldt sammenslutningen ind i SKOVFORENINGEN for derigennem at have adgang til materiale, juridisk ekspertbistand samt støtte til og fra ligesindede. Vi deltager i et nyoprettet projekt omkring skovejeres oplevelser og eventuelle problemer med bynære skove, der besøges intensivt af publikum. Vi mener Hammer Bakker falder indenfor denne kategori.

- Der har været tilfælde af ballade på shelterpladsen ved Brødland med omfattende larm, svineri og ødelæggelser. Dette har vi diskuteret i bestyrelsen og informeret Aalborg Kommune om. Shelterpladsen er for naturelskere, der gerne vil nyde naturen i stilhed og sove i shelter eller under åben himmel. Ikke abefest, det skulle jo nødigt blive et nyt Prag!


Andre opgaver

Bestyrelsen prøver at holde fingeren på pulsen og være up-to-date med hvad der sker i Bakkerne. Det resulterer i en del spekulation, kontakter og diskussioner. Vi mener det er vigtigt vi hele tiden har fat i den længste ende og er på forkant. Mange sager er fine og til gavn for Bakkerne, men andre måske ikke ses som en ønskedrøm for Lodsejerne. Bestyrelsen nævner tre sager, der har været diskuteret på bestyrelsesmøderne:

- Fredningssagen, der følger af nybyggeriet i Institutionsområdet. Denne fredningssag griber ind i visse lodsejeres ejendom.

- Aalborg Kommunes planer om udsætning af kvæg på visse dele af Kommunens arealer.

- Sagen om udvidelse af hjortefarm


Årsskrift

Der er udsendt årsskrift for 2012 i indeværende bestyrelses år. Hovedforfattere har været Finn og Katrine Nielsen. Bestyrelsen takker for det store arbejde med årsskriftet. årsskriftet for 2013 er tæt på færdiggørelse og bliver udsendt her i foråret.

Bestyrelsen ser udfærdigelse og udsending af årsskrift for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker som en af vore vigtigste, løbende opgaver.


Jagtmøder

Bukketræf

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker, med Jagtudvalget som arrangør, holdt sædvanen tro bukketræf torsdag d. 16. maj kl. 9.00. Traditionen tro holdtes bukketræffet i de smukke omgivelser hos Hanne og Verner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov. Deltagelsen af morgenfriske jægere var stor i år med 34 jægere. Udbyttet var på 2 smukke og velnærede bukke, en seksender og en gaffelbuk.

Formanden for jagtudvalget Jens østergaard Jensen bød velkommen og fremhævede, at bukketræffet blev holdt i så smukke omgivelser, at det ikke kunne tænkes andre steder. Niels Christian Nielsen blæste herefter deltagerne et stykke på jagthorn.

De 2 dygtige og (heldige) jægere var Karl Erik Aagaard og Ole Max Müller. Karl Erik Aagaard havde nedlagt seksenderen i østerbæk Skovdistrikt, og Ole Max Müller havde nedlagt gaffelbukken på Kinnerupgaard.

Igen i år havde Morten Rex Fredriksen Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6, 9000 Aalborg udloddet en gave til den flotteste buk. Morten Rex Fredriksen og Verner Davidsen var dommerpanel. Bukken nedlagt af Karl Erik Aagaard blev bedømt som den bedste, og han fik overakt præmien af Morten Rex Fredriksen.

Bukketræffet blev efter endnu et stykke på jagthorn forlagt til de indendørs lokaler. Her var Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker vært ved kaffe, rundstykker og et par snapse.

Under kaffen fortalte de 2 dygtige jægere om deres oplevelser i forbindelse med afskydningen af de 2 bukke. Formanden oplyste, at det første skud i bakkerne var afgivet kl. 05.14 og, at han havde talt i alt 7 skud. Snakken gik herefter mand og mand imellem. Forsamlingen blev også præsenteret for historier.

Efter et par timers hyggeligt samvær takkede formanden de fremmødte for fremmødet. Morten Rex Fredriksen fik en tak for sponsoratet. Niels Christian Nielsen fik tak for underholdningen på jagthorn. Sidst men ikke mindst takkede formanden Hanne og Verner Davidsen for, at bukketræffet endnu en gang kunne holdes i deres smukke omgivelser.


Jagt og naturmøde

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker ved jagtudvalget holdt Jagt og Naturmøde hos Hanne og Verner Davidsen torsdag d. 3. oktober.

Mødet havde 20 deltagere.

Emnerne for mødet var Buejagt og Fritidstøj til jagt og natur.

Emnet Buejagt blev behandlet af Jørgen Haller fra Nordjyske Buejægere og buejæger Flemming Mulbjerg.

Mødet startede udendørs, hvor de 2 buejægere havde opstillet skydebane og medbragt buer af forskellig art, samt andet udstyr relateret til buejagt. Først viste de 2 buejægere, hvordan udstyret fungerede, og herefter afprøvede de fremmødte mødedeltagere deres færdigheder som bueskytter. Flere af de fremmødte opdagede, at disciplinen kræver en del træning. Efter demonstrationen blev mødet forlagt til Hanne og Verner Davidsens dejlige lokaler. Her gennemgik Jørgen Haller og Flemming Mulbjerg teorien om buejagt. Der blev fremvist plancher og billeder relateret til emnet. Efterfølgende udspandt sig en ivrig diskussion dels om praksis dels om teori. Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker var vært ved kaffebordet. Under kaffen diskuteredes ivrigt om det behandlede emne og andre emner med relation til jagt og natur. Fritidstøj fra Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turis Gade 6,9000 Aalborg var opstillet, og de fremmødte kunne ved selvsyn konstatere, at der er mange muligheder for påklædning til jagt og natur.

Aftenen sluttede med, at Jens østergaard Jensen takkede de 2 buejægere for en meget flot og interessant præsentation i teori og praksis af buejagt, Hanne og Verner Davidsen for værtskabet i de ideelle omgivelser og de fremmødte for medlevende deltagelse i aftenen.


Arrangementer (afholdte og planlægning af nye)

Inspirationstur med Jens Jakob Helms

Den 24. august deltog godt 20 personer i en udflugt ledet af Jens Jakob Helms. Turen var en udløber af Helms foredrag i 2012 om Den sidste Istid og dannelsen af Hammer Bakker.

Deltagerne blev ført rundt til seværdige steder og fik mange spændende oplysninger herom, og nogle af deltagerne kunne også give interessante bidrag om landskabet og kulturhistorien.


Bestyrelsen arbejder på en opfølgning af dette spændende emne.

Hestevognstur 2014

Bestyrelsen har planlagt den hæderkronede og meget fine hestevognstur igen i 2014. Planerne er heldigvis uforanderlige og bestyrelsen lægger turens tilrettelæggelse i hænderne på Vendsyssel Køreforening og Poul Erik Pedersen endnu engang og glæder os til den altid meget veltilrettelagte, smukke og hyggelige tur i vores dejlige Hammer Bakker. Hestevognsturen står som en af Lodsejernes hjørnestene!


Jubilæum 2015

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker holder 25 års jubilæum i 2015. I den anledning vil medlemmerne af Lodsejersammenslutningen med ledsager blive inviteret til jubilæumsfest.


Hvervning af nye medlemmer

Bestyrelsen har udarbejdet et elektronisk medlemskartotek og sendt materiale ud til mulige nye medlemmer. Bestyrelsen har hos Aalborg Kommune fået adgang til et elektronisk datagrundlag over alle lodsejere i Hammer Bakker. Vi har brugt dette værktøj til, at invitere potentielle lodsejere til at blive medlem af Lodsejersammenslutningen. Alle lodsejere i Hammer Bakker, der, i henhold til vedtægternes geografiske afgrænsning, kan optages i Lodsejersammenslutningen, har fået tilsendt materiale om Lodsejersammenslutningen (velkomstpakke). Dette har resulteret i der er kommet 8 nye medlemmer til i 2013, og i det nye år (2014) er der kommet yderligere 3 nye medlemmer til. Desto flere lodsejersammenslutningen repræsenterer, desto stærkere står vi. Lodsejersammenslutningen har pt. 84 medlemmer.


Medlemmernes stemme (i mere end én forstand – og sagt før!)

Vi ved godt at den, der lever stille, lever godt. Mange af vi Bakkeboere er nok lidt nogle enspændertyper, når vi er herinde i vor elskede skov. Bestyrelsen vil dog gerne igen i år opfordre alle vore medlemmer til at bruge os. Vi vil forfærdelig gerne høre om ideer til arrangementer, emner og ting, der optager jer, om de så er positive eller negative. Det er min styrkede opfattelse, at der hersker en stor grad af samhørighedsfølelse blandt os, der bor i Bakkerne. Det er glæden ved Hammer Bakkers skønhed og bakkeboernes fællesskabsfølelse, der er den primært motiverende kraft for bestyrelsesarbejdet.


Afslutning

Den nuværende bestyrelse arbejder for en bevarelse af de mangeårigt bestående værdier alle vi, der elsker Hammer Bakker kender så godt. Vi arbejder for fred og ro og at for at Bakkerne kan forblive uforstyrrede af det omgivende samfund i så høj en grad som overhovedet muligt. Sådan udtalte bestyrelsen ved sidste generalforsamling og dette har gjort sig gældende ligeledes for det nyligt forgangne bestyrelsesår. Vi ser Hammer Bakker som en helt unik naturperle, der skal søges beskyttet og bevaret så bakkerne kan gå uspolerede videre til næste generation. Vi er faktisk af den opfattelse at det lange, seje træk gør, at vi begynder at spore en vis, spirende ”fredsommelighed” som et gennemgående træk i forhold til vores anstrengelser for, at bevare Hammer Bakker. Det ser vi positivt på, dog uden at det fører til vi mister fokus og begynder at ligge på den lade side!

Bestyrelsen har haft et meget fint og hyggeligt samarbejde i de tre år jeg har været formand. For dette vil jeg som formand takke alle bestyrelsesmedlemmer.

På Lodsejersammenslutningen Hammer Bakkers vegne

Claus Leth Bak

Formand