Offentlig planlægning


Hammer Bakkers forhold reguleres af kommuneplanramme 5.9.N3 Hammer Bakker, som overordnet opdeler bakkerne i naturområder, rekreativt område, byområde osv. Planen kan findes på www.aalborgkommune.dk. Størstedelen af bakkernes område ligger i landzone, hvilket indebærer begrænsninger i bebyggelse og anvendelse til andet end land- og skovbrug. For skovene fastsætter skovlovgivningen regler for skovdriften og for bebyggelse i skoven og tæt på skoven. På adskillige ejendomme i bakkerne er der tinglyst private fredninger som begrænser byggeri. Store dele af bakkerne er vandindvindingsområde, se herom på www.vandognatur.dk, hvor vand- og naturplan 218 Hammer Bakker østlige del kan findes. På www.natura2000.dk findes et kortudsnit over den lille del af det sydøstlige område i bakkerne der er habitatområde.