Adgangsforhold og færdsel i Hammer Bakker.

De vigtigste regler


Mange tror vistnok at hele Hammer Bakker er offentlig ejendom.

Men det er helt forkert. Langt det meste af bakkerne er i privat eje.

Der er forskel på de regler der gælder for færdsel og ophold på offentlig ejendom i forhold til reglerne for privat ejendom.. Jf. Naturbeskyttelsesloven.


I private skove er de vigtigste regler:

- Cykling kun tilladt på skovveje og stier, der er befæstede med f.eks. stabilgrus, således de er robuste.

- Man må gå, men kun på skovveje og befæstede stier.

- Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 m fra bygninger

- Motorkørsel er forbudt og man skal rette sig efter skiltningen

- Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden

- Adgangen til private skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde

- Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skoven.


Jf. Naturbeskyttelsesloven, kapitel 4, paragraf 23, stk. 5. Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant.


All offroad kørsel i terrænet er strengt ulovligt og vll føre til politianmeldelse.


Adgang til Hammer Bakker

Adgangen til naturen reguleres først og fremmest af naturbeskyttelsesloven, som administreres af kommunerne.

Herunder falder således også offentlighedens adgang til Hammer Bakker og Aalborg kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Park & Natur administrerer dermed denne ret.


----------------------------


Ved en byrådsbeslutning af 22. august 1977 blev det blandt andet vedtaget, at Aalborg Kommune vedligeholder visse veje samt sørger for skiltning.

Formålet med beslutningen er at forøge områdets tilgængelighed ved at skabe mulighed for tilkørsel til parkeringspladser med traveture som formål, samt at begrænse muligheder for gennemkørende trafik.

Formålet er også at anskueliggøre, hvor naturfredningslovens almindelige bestemmelser om færdsel i skove er gældende.

Aalborg kommune opsætter tavler med forbud mod uvedkommende motor- og knallertkørsel samt ridning efter nærmere aftale med politiet.

Skovejere kan på egen foranledning opnå tilladelse til opsætning af forbudsskiltning (uvedkommende motor og knallertkørsel samt ridning forbudt), med mindre kommunen vil bidrage til vejvedligeholdelsen. Inden opsætning af skilte kontaktes Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.